Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie

Diecezja Pelplińska

Radio Głos

Kalendarz

«  Grudzień 2019  »
PoWtŚrCzPiSoNi
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Gmina Cekcyn

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zadania pod nazwą: "Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego przy kościele parafialnym w Cekcynie – etap I"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zadania pod nazwą:

"Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego
przy kościele parafialnym w Cekcynie – etap I"

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie
ul. Wczasowa 12, 89 – 511 Cekcyn


2. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).


3. Opis przedmiotu zamówienia:
A. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie robót polegających na zabezpieczeniu i remoncie części ogrodzenia murowanego przy kościele parafialnym p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie. Prace mają być wykonane na części ogrodzenia od strony ulicy Wczasowej (od narożnika płotu do wejścia na teren kościoła przy kostnicy – 28 m) i od strony ulicy Parkowej – 7,5 m oraz przebudowa narożnika ogrodzenia (ul. Wczasowa i ul. Parkowa). Zamówienie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
B. Zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 7) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego i obejmuje:
1) remont ogrodzenia – fundamenty i płot ceglany otynkowany jednostronnie
- wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3,
- przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie,
- spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych szlach cyklin słupków belek do 5m2,
- izolacja z folii polietylenowej kubełkowej,
- zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie,
- odbicie tynku wapiennego i cementowo – wapiennego na ścianach i filarach,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych kat III wapiennych i cementowo – wapiennych do 5m2,
- dodatek za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych,
- malowanie elewacji farbą „szwedzką" z zagrunt – jednokrotnie.
2) remont ogrodzenia – płot murowany
- wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3
- rozebranie murów grub ponad 1 c na zaprawie cementowo – wapiennej,
- rozebranie murów z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej, cementowo – wapiennej,
- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów prostych do ø12 mm,
- ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20,
- przygotowanie cegły pełnej całej na zaprawie wapiennej z rozbiórki,
- fundamenty z kamienia polnego na zaprawie cementowo – wapiennej,
- mury z cegły gotyckiej grub 1 c zapr cem – wap – 50 5 z odzysku
- uzupełnienie rolek szerokości 1 cegły pochyło na zaprawie cementowo – wapiennej,
- słupy i filarki miedzyok 1 1/2 x 1 1/2 z cegły zapr cem-wap,
- wykonanie kształtki profil łatwy o pow prostej – wozówka,
- przemurowanie pęknięć w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowej,
- spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej, nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów średniej grub 7 cm –   czapki spadowe,
- przeciwwilgociowa izolacja poziomych ścian murowanych – parapety,
- zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp.,
- scalenie kolorystyczne elewacji ceglanych.
C. Szczegółowy zakres prac został opisany w projekcie budowlanym obejmującym wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków polegających na zabezpieczeniu i konserwacji ogrodzenia murowanego oraz prac budowlanych na terenie przykościelnym polegających na remoncie stopni schodów zewnętrznych i wymianie kostki betonowej ciągów komunikacyjnych, uzgodnionym w dniu 08.12.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w w Bydgoszczy.

D. Roboty budowlane winny być prowadzone pod ścisłym nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki.

E. Wszystkie prace należy wykonać w szczególności w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego na warunkach realizacji zadania, w tym karach umownych, określonych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – umowa wzór.

F. Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowych uzgodnień. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszym zapytaniu ofertowym, w projekcie budowlanym, przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

G. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia względnie gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

4. Warunki płatności:
- 30 % wartości przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz protokołem odbioru prac konserwatorskich sporządzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy,
- 70 % wartości przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

5. Termin wykonania zamówienia.
1) rozpoczęcie – po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, jednak nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy
2) zakończenie - do dnia 31 października 2017 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący co najmniej jedna osobą uczestniczącą w wykonaniu zamówienia, posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej jedną osobą będącą dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych.
B. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych udzielanych przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.
1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
4. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla zamawiającego to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
A. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z kserokopią ich uprawnień potwierdzona za zgodność z oryginałem (załącznik nr 2)
B. oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w rozdz. 6 B. (załącznik nr 3).

9. Opis sposobu obliczenia ceny.

1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Cena oferty brutto winna wynikać z formularza cenowego załączonego do oferty.
3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu cenowym ceny brutto, która zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).
5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

10. Kryteria wyboru oferty.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena: 60% (A)
Okres Gwarancji : 40% (B)

A/ Kryterium łącznej ceny brutto

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

            Cena oferowana najniższa
A = ----------------------------------------- x 100 pkt x 60%
                Cena oferty badanej

B/ Kryterium okresu gwarancji jakości

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

          Okres gwarancji jakości oferty badanej w miesiącach
B= ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40%
       Najdłuższy okres gwarancji jakości spośród badanych ofert

Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Maksymalny okres gwarancji jakości oceniany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości wynoszącego więcej niż 60 miesięcy oceniona będzie wartość 60 miesięcy.

Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.

2. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór:

P (punkty) = A+B

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.


11. Opis sposobu przygotowania ofert.
A. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1do niniejszego zapytania ofertowego);
- Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony wg przedmiaru robót (załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego);
- Wykaz osób, które będą realizować zamówienie (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) z załączeniem wymaganych uprawnień.
- Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w rozdz. 6 B (załącznik nr 3).
B. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:
                                  Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego
                                                  ul. Wczasowa 12, 89 – 511 Cekcyn
                                                                       z dopiskiem:
                                                                        OFERTA NA:
                                     "Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego
                                        przy kościele parafialnym w Cekcynie – etap I"

C. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- Oferty należy składać pisemnie (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego tj.: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Wczasowa 12, 89 – 511 Cekcyn w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. do godziny. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).
- O wynikach przeprowadzonego postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie.
12. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: ks. Mirosław Bucholc, proboszcz, tel. 880 449 900, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Istotne postanowienia umowy.

A. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowane w wybranej ofercie.
B. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego stanowi projekt umowy.
C. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,
c) nastąpi zmiana kierownika budowy po uprzednim wykazaniu, że spełnia on warunki określone w zapytaniu ofertowym,
d) nastąpi zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego,
e) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w rozdziale 6.5.2 pkt 17 lit. b), c), d), e) wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Zamiany określone w pkt a, b, c wymagają akceptacji Zamawiającego.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 

Cekcyn, dnia 7 lipca 2017 r.                                                                            ZATWIERDZAM: 

                                                                                                              ks. Mirosław Bucholc
                                                                                                              Proboszcz Cekcyński