Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie

Diecezja Pelplińska

Radio Głos

Kalendarz

«  Luty 2020  »
PoWtŚrCzPiSoNi
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Gmina Cekcyn

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Ogłoszenie wykonawcy

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]120 kB

Czytaj więcej: Ogłoszenie wykonawcy

Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego przy kościele parafialnym w Cekcynie – etap III

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zadania pod nazwą:

        

"Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego

przy kościele parafialnym w Cekcynie – etap III"

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie

ul. Wczasowa 12, 89 – 511 Cekcyn

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

A. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie robót polegających na zabezpieczeniu i remoncie części ogrodzenia murowanego przy kościele parafialnym p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie. Prace mają być wykonane na części ogrodzenia od strony ulicy Wczasowej (od wejścia na teren kościoła przy kostnicy od strony ul. Parkowej – do narożnika płotu przy ul. Wczasowej i Cmentarnej). Zamówienie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

B. Zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego i obejmuje:

1) remont ogrodzenia fundamenty i płot ceglany otynkowany jednostronnie od plebanii

- wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3
- przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie
- spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
- izolacja z folii polietylenowej kubełkowej
- dodatek za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych
- wzmocnienie odstającego tynku ponad 5 m2 pow 5 otworów/ m²
- dodatek za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych
- zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3
- uzupełnienie rolek szerokości 1 cegły na zaprawie cementowo – wapiennej

2) remont ogrodzenia – płot murowany

- wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3 
- zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3
- rozebranie murów grubości ponad 1 c na zaprawie cem-wap
- rozebranie murów z kamienia łamanego na zaprawie wap, cem-wap
- przygotowanie cegły pełnej na zaprawie wapiennej z rozbiórki 
- fundamenty z kamienia polnego na zapr cem-wap
- mury z wystrojem z ceg gotyckiej grub 1 c zapr cem-wap 50% z odzysku
- uzupełnienie rolek szerokości 1 cegły pochyło na zaprawie cementowo-wapiennej
- słupy i filarki miedzyok 1 1/2x1 1/2 z cegły zapr cem-wap
- wykonanie kształtki profil łatwy o powierzchni prostej – wozówka
- uzupełnienie tynków zewn kat III wap i cem-wap do 5 m²
- spoinowanie murów z kam łamanego bez wykucia
- izolacja z folii polietylenowej kubełkowej
- spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej
- przeciwwilgociowa izolacja poziomych ścian murowanych – parapety
- zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp
- impregnacja – scalenie kolorystyczne elewacji ceglanych preparatem do hydrofobizacji
-
nadzór konserwatorski nad robotami.

C. Szczegółowy zakres prac został opisany w projekcie budowlanym obejmującym wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków polegających na zabezpieczeniu i konserwacji ogrodzenia murowanego oraz prac budowlanych na terenie przykościelnym polegających na remoncie stopni schodów zewnętrznych i wymianie kostki betonowej ciągów komunikacyjnych, uzgodnionym w dniu 08.12.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w Toruniu, Delegatura
w Bydgoszczy. 

D. Roboty budowlane winny być prowadzone pod ścisłym nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki.

E. Wszystkie prace należy wykonać w szczególności w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego zapytania

 

 

ofertowego na warunkach realizacji zadania, w tym karach umownych, określonych
w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – umowa wzór.

F. Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowych uzgodnień. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności                             z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszym zapytaniu ofertowym, w projekcie budowlanym, przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma
te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji
i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

 

G. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego
w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia względnie gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

4. Warunki płatności:

-        100 % wartości przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz protokołem odbioru prac konserwatorskich sporządzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

1)      rozpoczęcie – po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, jednak nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy

2)      zakończenie  - do dnia 30 października 2019 r.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu.

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący co najmniej jedną osobą uczestniczącą w wykonaniu zamówienia, posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowalnej oraz co najmniej jedną osobą będącą dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych.

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.

4. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla zamawiającego to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

A. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z kserokopią ich uprawnień potwierdzona za zgodnośc z oryginałem (załącznik nr 2)

9. Opis sposobu obliczenia ceny.

1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Cena oferty brutto winna wynikać z formularza cenowego załączonego do oferty.

3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu cenowym ceny brutto, która zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.

4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).

5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

6) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia                         i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

 

10. Kryteria wyboru oferty.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym  kryterium:  

            Cena:  80% (A)

            Okres Gwarancji : 20%  (B)

A/ Kryterium łącznej ceny brutto

 

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

 

                                              
Cena oferowana najniższa

A = ----------------------------------------- x 100 pkt x 80%

                                               Cena oferty badanej

 

 

B/ Kryterium okresu gwarancji jakości

 

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

 

                        Okres gwarancji jakości oferty badanej w miesiącach

B= ---------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 20%

                        Najdłuższy okres gwarancji jakości spośród badanych ofert

 

 

Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

 

Maksymalny okres gwarancji jakości oceniany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

 

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości wynoszącego więcej niż 60 miesięcy oceniona będzie wartość 60 miesięcy.

 

Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.

 

2. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór:

 

P (punkty) = A+B

 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość                   punktów.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

A. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego);

- Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony wg przedmiaru robót (załącznik nr6 do niniejszego                 zapytania ofertowego);

- Wykaz osób, które będą realizować zamówienie (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego)                         z załączeniem wymaganych uprawnień.

 

B. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą                     i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego

ul. Wczasowa 12, 89 – 511 Cekcyn

z dopiskiem:

OFERTA NA:

"Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego

przy kościele parafialnym w Cekcynie – etap III"

 

C. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać pisemnie (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego,
tj.: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego,  ul. Wczasowa 12,
89 – 511 Cekcyn
w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. do godziny. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).

- O wynikach przeprowadzonego postepowania Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie.

   12. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami   jest: ks. Mirosław Bucholc, proboszcz, tel. 880 449 900, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

12. Istotne postanowienia umowy.

A. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowane w wybranej ofercie.

B.  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowi projekt umowy.

            C. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty                      w następujących przypadkach:

             a) zwiększenie terminu realizacji zadania w przypadku wystąpienia mało sprzyjających warunków pogodowych,

b) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,

c) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

 

 

d) nastąpi zmiana kierownika budowy po uprzednim wykazaniu, że spełnia on warunki określone w zapytaniu ofertowym,

e) nastąpi zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamiany określone w pkt  b, c, d wymagają akceptacji Zamawiającego.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 – Projekt budowlany

Załącznik Nr 5 – Uzgodnienia, decyzje

Załącznik Nr 6 – Przedmiar robót

 

Cekcyn, dnia 27 czerwca 2019 r.

                                                                                               ZATWIERDZAM:

                                                                                              ks. Mirosław Bucholc

                                                                                              Proboszcz Cekcyński

 

 

 

 

 

Wykonawca

W załączeniu rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Wykonanwcy - na stronę.doc)Wykonanwcy - na stronę.doc[ ]365 kB